Dodatek mieszkaniowy

zieleń

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest przez gminę w celu dofinansowania tych wydatków, które ponoszone są w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy przyznają na wniosek osoby uprawnionej: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby uzyskać ten dodatek, należy złożyć w miejscowym ośrodku pomocy społecznej bądź urzędzie miasta lub gminy odpowiednie dokumenty:
– wypełniony wniosek, potwierdzony u zarządcy/administratora domu oraz pobrany od niego wydruk opłat czynszowych za miesiąc, w którym składa się wniosek;
– deklarację o wysokości dochodów osoby samotnej/rodziny za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku;
– dowód tożsamości ze zdjęciem i dokument potwierdzający zapłatę czynszu.

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej mają prawo wizytować składających wnioski w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz zażądać od nich złożenia oświadczenia o stanie majątkowym ( pod groźbą odpowiedzialności karnej).

Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest szczególnym świadczeniem pieniężnym o charakterze socjalnym. Przysługuje nauczycielom zatrudnionym na wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w wysokości uzależnionej od ich stanu rodzinnego. Wysokość dodatku może być także zróżnicowana w zależności od miejscowości, w której nauczyciel jest zatrudniony. Jest to obligatoryjny składnik wynagrodzenia, gwarantowany przez ustawę Karta Nauczyciela.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy
Wysokość dodatku mieszkaniowego za każdym razem wyliczana jest indywidualnie – zależy od kosztów utrzymania mieszkania, liczby osób w rodzinie i jej dochodów.

Przy wyliczaniu dodatków istotne są następujące parametry:
•  w gospodarstwie jednoosobowym – jeżeli dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury, opłaty mieszkaniowe nie mogą być większe niż 15% domowego budżetu; jeżeli dochód przekracza ten poziom, opłaty mogą wynieść 20%;
•  w gospodarstwie 2-, 3-, 4-osobowym – jeżeli dochody całej rodziny są niższe od niższej emerytury, wydatki mieszkaniowe nie powinny przekroczyć 12% tych dochodów; jeżeli dochody całej rodziny są równe najniższej emeryturze lub od niej wyższe – wydatki mieszkaniowe nie powinny przekroczyć 15% tych dochodów;
•  w gospodarstwie 5-osobowym lub większym – jeśli dochody nie przekraczają najniższej emerytury, wydatki mieszkaniowe nie mogą być większe niż 10% dochodów; jeżeli dochody są równe lub wyższe od najniższej emerytury – wydatki mieszkaniowe nie mogą być większe niż 12% tych dochodów.

Dofinansowanie do czynszu
Jeżeli osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, spełnia kryteria ustawy – w ciągu miesiąca od złożenia wniosku dostaje decyzję administracyjną, przyznającą dofinansowanie na okres 6 miesięcy (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku).
Przyznany dodatek przelewany jest bezpośrednio na konto administracji budynku, w którym dana osoba mieszka – jej należności za mieszkanie są więc automatycznie pomniejszone. Pieniądze do rąk własnych dostają tylko właściciele domów jednorodzinnych.
Wypłaty dodatku mieszkaniowego są uzależnione od bieżącego opłacania czynszu i mogą zostać wstrzymane do momentu uregulowania zaległości. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana do trzech miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Dodatek energetyczny
Ta forma pomocy związana jest z dodatkiem mieszkaniowym, a przyznają ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli urząd pomaga już w spłacie czynszu, może też pomóc opłacać rachunki za energię. W tym celu należy złożyć wniosek oraz kopie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy i umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wysokość dodatku corocznie określa minister gospodarki. W przypadku utraty prawa do dodatku mieszkaniowego, traci się również prawo do pobierania dodatku energetycznego.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy
Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, należy jednocześnie spełnić 3 warunki:
– posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, akt własności, spółdzielcze prawo do lokalu), ewentualnie oczekiwać na przysługujący lokal zamienny lub socjalny,
– uzyskiwać miesięczny dochód poniżej 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. aktualnie 1544,48 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. aktualnie 1103,20 zł,
– zamieszkiwać w lokalu o powierzchni użytkowej, która nie przekracza określonych norm metrażowych.

Ustawa o dodatku mieszkaniowym
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2013, poz. 966 ze zmianami)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 ze zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r.
w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu /Dz.U. Nr 156, poz. 1828/.

Podstawa prawna dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli: – ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony przez Dz.U. z 2014 r. poz. 191.

2 komentarzy do “Dodatek mieszkaniowy

Brak komentarzy